Regulamin – obowiązuje od dnia 2024.05.20
Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa warunki świadczenia na rzecz osób fizycznych usługi rezerwacji wizyty do placówki za pośrednictwem sieci internetowej (zwany dalej systemem).
    1. Osoby fizyczne dokonujące za pośrednictwem systemu rezerwacji wizyty do placówki będą w dalszej części Regulaminu nazywane klientami.
    2. System umożliwia dokonywanie rezerwacji wizyty do placówki oraz dokonywania płatności za umówione wizyty z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
    3. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu  teleinformatycznego,  zapewniającego  przetwarzanie  i  przechowywanie,  a  także wysyłanie  i  odbieranie  danych  poprzez  sieci  telekomunikacyjne,  zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    4. System rezerwacji jest dla klienta bezpłatny. Realizacja rezerwacji wizyty w placówce może się jednak wiązać z obowiązkiem opłacania całości lub części należności za wizytę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w placówce. Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem rezerwacji o jej całkowitym koszcie.
    5. System rezerwacji jest dostępny dla klientów 7 dni w tygodniu, 24 godzin na dobę.
    6. Dokonanie przez klienta rezerwacji wizyty on-line oznacza deklarację zamiaru odbycia wizyty u wybranego specjalisty. Warunkiem odbycia wizyty jest realizacja płatności w placówce stacjonarnej lub poprzez płatności elektroniczne.
    7. Płatności elektroniczne dokonywane są przez pacjenta z góry za pośrednictwem serwisu płatności online Autopay S.A.
    8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
    9.  Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
Mastercard
MasterCard Electronic
Maestro
    10. W celu dokonania rezerwacji wizyty pacjent powinien podać następujące dane osobowe:
    a) imię
    b) nazwisko
    c) adres e-mail
    d) numer telefonu
    e) pesel (opcjonalnie)
    f) ewentualne dodatkowe dane (opcjonalnie)
    11. Klient jest uprawniony do rezerwacji wizyty dla osoby trzeciej. W takiej sytuacji jest on zobowiązany podać dane tej osoby określone w pkt 9 oraz opłacić wizytę zgodnie z zasadami ustalonymi przez placówkę.
    12. Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub sms na podany numer telefonu wiadomość potwierdzającą rejestrację u wybranego specjalisty.
    13. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 5 dni przed planowaną datą wizyty, zrealizowana opłata nie będzie zwracana.
    14. Administratorem Twoich danych osobowych jest: FHU Lenacor Grzegorz Klonek 644 295 49 52 Będzin ul. Zagórska 73
    15. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
    16. Reklamacja  powinna  być  złożona  pisemnie  na  adres: FHU Lenacor Grzegorz Klonek 644 295 49 52 Będzin ul. Zagórska 73
    17. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe klienta umożliwiające jego  identyfikację  oraz  zapewnienie  kontaktu  oraz  opis  przyczyny  reklamacji  wraz  z zakresem żądań.
    18. Administrator rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.
    19. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
    20. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego  Regulaminu,  które  to  w  dalszym  ciągu  będą  obowiązywać  w  najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych
Drogi Pacjencie, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:
FHU Lenacor Grzegorz Klonek 644 295 49 52 Będzin ul. Zagórska 73
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu płatności za wizytę.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów są bezpośrednio art. 9 ust. 2 lit h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz pozostające w związku z nim przepisy krajowego prawa medycznego, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów do nich wykonawczych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]
Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub upoważnionym przez Administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.