RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Funnel Joanna Łysak, Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6443197789, REGON 367450210.

 1. Oświadczam, że będę przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 3. Zobowiązuję się przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usługi, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania, zgodnie z zasadami ochrony poufności danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i które ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania i ochrony poufności danych.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą współpracę.
 7. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Nawiązanie współpracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania zamówionej usługi. (wymagane)